Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Đố

Câu hỏi 1: Cho đoạn mạch gồm hai điện trở RTrước nhất và rẻ2 mắc song song và mắc vào hiệu điện thế ko đổi. Nếu trị giá của điện trở R. được giảm,2 sau đó:

A. điện áp rơi trên R2 giảm. B. dòng điện qua RTrước nhất ko thay đổi.

C. dòng điện qua RTrước nhất tăng. D. tiêu thụ điện trên mỗi RẺ2 giảm.

Câu 2: Cho mạch điện kín gồm nguồn điện có emf E = 12 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài gồm điện trở RTrước nhất = 6 (Ω) mắc song song với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài đạt cực đại thì điện trở R phải có trị giá là

A. R = 1 (Ω). B. R = 2 (Ω). C. R = 3 (Ω). D. R = 4 (Ω).

Câu hỏi 3: Lúc mắc tiếp nối hai điện trở giống nhau với hiệu điện thế U ko đổi thì công suất mất dần của chúng là 20 (W). Nếu mắc song song chúng rồi mắc vào hiệu điện thế trên thì công suất tiêu thụ của chúng là:


A. 5 (W). B. 10 (W). C. 40 (W). D. 80 (W).

Câu 4: Lúc mắc song song hai điện trở giống nhau vào một hiệu điện thế U ko đổi thì công suất tiêu thụ của chúng là 20 (W). Nếu chúng mắc tiếp nối rồi mắc vào hiệu điện thế trên thì công suất tiêu thụ của chúng là:

A. 5 (W). B. 10 (W). C. 40 (W). D. 80 (W).

Câu hỏi 5: Ấm siêu tốc hai dây dẫn GIÁ RẺTrước nhất và rẻ2 đun sôi nước. Nếu sử dụng dây RẺTrước nhất thì nước trong ấm sẽ sôi sau thời kì tTrước nhất = 10 (phút). Và nếu sử dụng dây RẺ2 thì nước sẽ sôi sau thời kì t2= 0 (phút). Nếu mắc song song cả hai dây dẫn thì nước sẽ sôi trong thời kì:

A. t = 4 (phút). B. t = 8 (phút).

C. t = 25 (phút). D. t = 30 (phút).

Câu hỏi 6: Ấm siêu tốc hai dây dẫn GIÁ RẺTrước nhất và rẻ2 đun sôi nước. Nếu sử dụng dây RẺTrước nhất thì nước trong ấm sẽ sôi sau thời kì tTrước nhất = 10 (phút). Và nếu sử dụng dây RẺ2 thì nước sẽ sôi sau thời kì t2 = 40 (phút). Nếu mắc tiếp nối cả hai dây thì nước sẽ sôi sau một thời kì:

A. t = 8 (phút). B. t = 25 (phút).

C. t = 30 (phút). D. t = 50 (phút).

Câu 7: Cho mạch điện kín gồm nguồn điện có emf E = 12 (V), điện trở trong r = 3 (Ω), mạch ngoài gồm điện trở RTrước nhất = 6 (Ω) mắc song song với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ trên điện trở R đạt trị giá cực đại thì điện trở R phải có trị giá là

A. R = 1 (Ω). B. R = 2 (Ω). C. R = 3 (Ω). D. R = 4 (Ω).

Sử dụng dữ liệu sau để trả lời các câu hỏi 8, 9

Một điện trở 4 mắc vào nguồn điện có emf = 1,5V tạo thành mạch kín thì công suất tỏa nhiệt ở điện trở này là 0,36W.

Câu 8: Hiệu điện thế giữa hai đầu của điện trở R là

A.1V B.1.2V C.1.4V D.1.6V

Câu 9: Điện trở trong của bộ nguồn là

A.0,5Ω B.0,25Ω C.5Ω D.1Ω

Câu 10: Một nguồn điện có điện trở ξ = 1,5V, điện trở trong r = 0,1Ω. Mắc vào giữa hai cực của nguồn điện là hai điện trở R1 và R2, Lúc mắc tiếp nối R1, R2 thì cường độ dòng điện qua mỗi điện trở là 1,5A, lúc mắc vào RTrước nhất song song với RẺ2 cường độ dòng điện qua mạch chính là 5A. RẺTrước nhấtRẺ2 trị giá bằng

A. RẺTrước nhất= 0,3Ω; RẺ2= 0,6Ω hoặc RẺTrước nhất= 0,6Ω; R2= 0,3Ω

B. RẺTrước nhất= 0,4Ω; RẺ2= 0.8Ω hoặc RẺTrước nhất= 0,8Ω; RẺ2= 0,4Ω

C. R1 = 0,2Ω; R2 = 0,4Ω hoặc RẺTrước nhất= 0,4Ω; RẺ2= 0,2Ω

D. RẺTrước nhất= 0,1Ω; RẺ2= 0,2Ω hoặc RẺTrước nhất= 0,2Ω; RẺ2= 0,1Ω

Hướng dẫn giải và đáp án

Kết án

Trước nhất

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

Câu trả lời

GỠ BỎ

DỄ

Một

GỠ BỎ

DỄ

GỠ BỎ

GỠ BỎ

DỄ

Một

Câu 8: GỠ BỎ

Câu 9: DỄ


Câu 10: Một

Trắc nghiệm Vật Lý 11 Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Trắc nghiệm Vật Lý 11 Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Xem thêm: Trắc nghiệm Vật Lý 11 Bài 12. Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Video về: Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Wiki về Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch -

Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Đố

Câu hỏi 1: Cho đoạn mạch gồm hai điện trở RTrước nhất và rẻ2 mắc song song và mắc vào hiệu điện thế ko đổi. Nếu trị giá của điện trở R. được giảm,2 sau đó:

A. điện áp rơi trên R2 giảm. B. dòng điện qua RTrước nhất ko thay đổi.

C. dòng điện qua RTrước nhất tăng. D. tiêu thụ điện trên mỗi RẺ2 giảm.

Câu 2: Cho mạch điện kín gồm nguồn điện có emf E = 12 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài gồm điện trở RTrước nhất = 6 (Ω) mắc song song với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài đạt cực đại thì điện trở R phải có trị giá là

A. R = 1 (Ω). B. R = 2 (Ω). C. R = 3 (Ω). D. R = 4 (Ω).

Câu hỏi 3: Lúc mắc tiếp nối hai điện trở giống nhau với hiệu điện thế U ko đổi thì công suất mất dần của chúng là 20 (W). Nếu mắc song song chúng rồi mắc vào hiệu điện thế trên thì công suất tiêu thụ của chúng là:


A. 5 (W). B. 10 (W). C. 40 (W). D. 80 (W).

Câu 4: Lúc mắc song song hai điện trở giống nhau vào một hiệu điện thế U ko đổi thì công suất tiêu thụ của chúng là 20 (W). Nếu chúng mắc tiếp nối rồi mắc vào hiệu điện thế trên thì công suất tiêu thụ của chúng là:

A. 5 (W). B. 10 (W). C. 40 (W). D. 80 (W).

Câu hỏi 5: Ấm siêu tốc hai dây dẫn GIÁ RẺTrước nhất và rẻ2 đun sôi nước. Nếu sử dụng dây RẺTrước nhất thì nước trong ấm sẽ sôi sau thời kì tTrước nhất = 10 (phút). Và nếu sử dụng dây RẺ2 thì nước sẽ sôi sau thời kì t2= 0 (phút). Nếu mắc song song cả hai dây dẫn thì nước sẽ sôi trong thời kì:

A. t = 4 (phút). B. t = 8 (phút).

C. t = 25 (phút). D. t = 30 (phút).

Câu hỏi 6: Ấm siêu tốc hai dây dẫn GIÁ RẺTrước nhất và rẻ2 đun sôi nước. Nếu sử dụng dây RẺTrước nhất thì nước trong ấm sẽ sôi sau thời kì tTrước nhất = 10 (phút). Và nếu sử dụng dây RẺ2 thì nước sẽ sôi sau thời kì t2 = 40 (phút). Nếu mắc tiếp nối cả hai dây thì nước sẽ sôi sau một thời kì:

A. t = 8 (phút). B. t = 25 (phút).

C. t = 30 (phút). D. t = 50 (phút).

Câu 7: Cho mạch điện kín gồm nguồn điện có emf E = 12 (V), điện trở trong r = 3 (Ω), mạch ngoài gồm điện trở RTrước nhất = 6 (Ω) mắc song song với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ trên điện trở R đạt trị giá cực đại thì điện trở R phải có trị giá là

A. R = 1 (Ω). B. R = 2 (Ω). C. R = 3 (Ω). D. R = 4 (Ω).

Sử dụng dữ liệu sau để trả lời các câu hỏi 8, 9

Một điện trở 4 mắc vào nguồn điện có emf = 1,5V tạo thành mạch kín thì công suất tỏa nhiệt ở điện trở này là 0,36W.

Câu 8: Hiệu điện thế giữa hai đầu của điện trở R là

A.1V B.1.2V C.1.4V D.1.6V

Câu 9: Điện trở trong của bộ nguồn là

A.0,5Ω B.0,25Ω C.5Ω D.1Ω

Câu 10: Một nguồn điện có điện trở ξ = 1,5V, điện trở trong r = 0,1Ω. Mắc vào giữa hai cực của nguồn điện là hai điện trở R1 và R2, Lúc mắc tiếp nối R1, R2 thì cường độ dòng điện qua mỗi điện trở là 1,5A, lúc mắc vào RTrước nhất song song với RẺ2 cường độ dòng điện qua mạch chính là 5A. RẺTrước nhấtRẺ2 trị giá bằng

A. RẺTrước nhất= 0,3Ω; RẺ2= 0,6Ω hoặc RẺTrước nhất= 0,6Ω; R2= 0,3Ω

B. RẺTrước nhất= 0,4Ω; RẺ2= 0.8Ω hoặc RẺTrước nhất= 0,8Ω; RẺ2= 0,4Ω

C. R1 = 0,2Ω; R2 = 0,4Ω hoặc RẺTrước nhất= 0,4Ω; RẺ2= 0,2Ω

D. RẺTrước nhất= 0,1Ω; RẺ2= 0,2Ω hoặc RẺTrước nhất= 0,2Ω; RẺ2= 0,1Ω

Hướng dẫn giải và đáp án

Kết án

Trước nhất

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

Câu trả lời

GỠ BỎ

DỄ

Một

GỠ BỎ

DỄ

GỠ BỎ

GỠ BỎ

DỄ

Một

Câu 8: GỠ BỎ

Câu 9: DỄ


Câu 10: Một

Trắc nghiệm Vật Lý 11 Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Trắc nghiệm Vật Lý 11 Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Xem thêm: Trắc nghiệm Vật Lý 11 Bài 12. Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Vật lý lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Xem thêm bài viết hay:   Lý thuyết Vật lý 10 Bài 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều

Viết một bình luận