Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộ

Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộ

Đố

Câu hỏi 1: Một đoạn mạch kín gồm hai nguồn điện ETrước hếtrTrước hết còn bạn2r2 mắc tiếp nối, mạch ngoài chỉ có điện trở R. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là:

Câu 2: Một đoạn mạch kín gồm hai nguồn điện E, rTrước hết và E, r2 mắc song song, mạch ngoài chỉ có điện trở R. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là:


Câu hỏi 3: Cho mạch điện như hình (2.42) trong đó ETrước hết = 9 (V), rTrước hết = 1,2 (Ω); E2 = 3 (V), r2 = 0,4 (Ω); điện trở R = 28,4 (Ω). Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch UAB = 6 (V). Độ lớn và chiều của dòng điện trong mạch là:

Trắc nghiệm Vật Lý 11 Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộ

 1. hướng từ A tới B, I = 0,4 (A).
 2. hướng từ B tới A, I = 0,4 (A).
 3. hướng từ A tới B, I = 0,6 (A).
 4. hướng từ B tới A, I = 0,6 (A).

Câu hỏi 4: Nguồn điện có emf E, điện trở trong r, mắc tiếp nối với điện trở ngoài R = r thì cường độ dòng điện trong mạch là I. Nếu thay nguồn điện đó bằng 3 nguồn điện giống nhau mắc tiếp nối thì cường độ dòng điện trong mạch là Là:

A. I ‘= 3I. B. I ‘= 2I. C. I ‘= 2,5ID I’ = 1,5I.

Câu hỏi 5: Nguồn điện có emf E, điện trở trong r, mắc với điện trở ngoài R = r thì cường độ dòng điện trong mạch là I. Nếu thay nguồn điện đó bằng 3 nguồn điện giống nhau mắc song song thì cường độ dòng điện trong mạch bằng mạch là:

A. I ‘= 3I. B. I ‘= 2I. C. I ‘= 2,5ID I’ = 1,5I.

Câu hỏi 6: Cho bộ nguồn gồm 6 pin giống nhau mắc tiếp nối song song, mỗi dãy gồm 3 pin mắc tiếp nối. Mỗi pin có emf E = 2 (V) và điện trở trong r = 1 (Ω). Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn tuần tự là:

A. Eb = 12 (V); rb = 6 (Ω). THÌ LÀ Ởb = 6 (V); rb = 1,5 (Ω).

C. Eb = 6 (V); rb = 3 (Ω). D. Eb = 12 (V); rb = 3 (Ω).

Câu 7: Cho mạch điện như hình (2.46). Mỗi pin có emf E = 1,5 (V), điện trở trong r = 1 (Ω). Điện trở mạch ngoài R = 3,5 (Ω). Cường độ dòng điện ở mạch ngoài là:

Trắc nghiệm Vật Lý 11 Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộ

 1. I = 0,9 (A).
 2. I = 1,0 (A).
 3. I = 1,2 (A).
 4. I = 1,4 (A).

Hướng dẫn giải và đáp án

Kết án

Trước hết

2

3

4

5

6

7

Câu trả lời

DỄ

GỠ BỎ

Một

DỄ

DỄ

GỠ BỎ

GỠ BỎ

Xem thêm: Trắc nghiệm Vật Lý 11 Bài 11. Các phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Vật lý 11

Hình Ảnh về: Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộ

Video về: Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộ

Wiki về Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộ

Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộ -

Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộ

Đố

Câu hỏi 1: Một đoạn mạch kín gồm hai nguồn điện ETrước hếtrTrước hết còn bạn2r2 mắc tiếp nối, mạch ngoài chỉ có điện trở R. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là:

Câu 2: Một đoạn mạch kín gồm hai nguồn điện E, rTrước hết và E, r2 mắc song song, mạch ngoài chỉ có điện trở R. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là:


Câu hỏi 3: Cho mạch điện như hình (2.42) trong đó ETrước hết = 9 (V), rTrước hết = 1,2 (Ω); E2 = 3 (V), r2 = 0,4 (Ω); điện trở R = 28,4 (Ω). Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch UAB = 6 (V). Độ lớn và chiều của dòng điện trong mạch là:

Trắc nghiệm Vật Lý 11 Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộ

 1. hướng từ A tới B, I = 0,4 (A).
 2. hướng từ B tới A, I = 0,4 (A).
 3. hướng từ A tới B, I = 0,6 (A).
 4. hướng từ B tới A, I = 0,6 (A).

Câu hỏi 4: Nguồn điện có emf E, điện trở trong r, mắc tiếp nối với điện trở ngoài R = r thì cường độ dòng điện trong mạch là I. Nếu thay nguồn điện đó bằng 3 nguồn điện giống nhau mắc tiếp nối thì cường độ dòng điện trong mạch là Là:

A. I '= 3I. B. I '= 2I. C. I '= 2,5ID I' = 1,5I.

Câu hỏi 5: Nguồn điện có emf E, điện trở trong r, mắc với điện trở ngoài R = r thì cường độ dòng điện trong mạch là I. Nếu thay nguồn điện đó bằng 3 nguồn điện giống nhau mắc song song thì cường độ dòng điện trong mạch bằng mạch là:

A. I '= 3I. B. I '= 2I. C. I '= 2,5ID I' = 1,5I.

Câu hỏi 6: Cho bộ nguồn gồm 6 pin giống nhau mắc tiếp nối song song, mỗi dãy gồm 3 pin mắc tiếp nối. Mỗi pin có emf E = 2 (V) và điện trở trong r = 1 (Ω). Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn tuần tự là:

A. Eb = 12 (V); rb = 6 (Ω). THÌ LÀ Ởb = 6 (V); rb = 1,5 (Ω).

C. Eb = 6 (V); rb = 3 (Ω). D. Eb = 12 (V); rb = 3 (Ω).

Câu 7: Cho mạch điện như hình (2.46). Mỗi pin có emf E = 1,5 (V), điện trở trong r = 1 (Ω). Điện trở mạch ngoài R = 3,5 (Ω). Cường độ dòng điện ở mạch ngoài là:

Trắc nghiệm Vật Lý 11 Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộ

 1. I = 0,9 (A).
 2. I = 1,0 (A).
 3. I = 1,2 (A).
 4. I = 1,4 (A).

Hướng dẫn giải và đáp án

Kết án

Trước hết

2

3

4

5

6

7

Câu trả lời

DỄ

GỠ BỎ

Một

DỄ

DỄ

GỠ BỎ

GỠ BỎ

Xem thêm: Trắc nghiệm Vật Lý 11 Bài 11. Các phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 11, Vật lý 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận