Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 3 Chương 4 Đại số – Giải Toán 10

Bài 3: Dấu của nhị thức hàng đầu

Câu 1 trang 89 SGK Toán 10 phần Đại số

a) Giải bất phương trình -2x + 3> 0 và trình diễn nó trên trục số của tập nghiệm của nó.

b) Từ đó chỉ ra các khoảng nhưng mà nếu x nhận trị giá thì nhị thức f (x) = -2x + 3 có trị giá

Đối nghịch với hệ số của x;

Cùng dấu với hệ số của x.

Câu trả lời

a) -2x + 3> 0 -2x> -3 ⇔ x


Trình diễn tập nghiệm trên trục số:

b) Nhị thức f (x) = -2x + 3 có trị giá là:

Trái lại với hệ số của x lúc x

Cùng dấu với hệ số của x lúc x> 3/2

Câu 2 trang 90 SGK Toán 10 phần Đại số

Xét dấu của các nhị thức f (x) = 3x + 2, g (x) = -2x + 5.

Câu trả lời

Bảng ghi lại


Câu 3 trang 92 SGK Toán 10 phần Đại số

Xét dấu biểu thức f (x) = (2x – 1) (- x + 3)

Câu trả lời

Bảng ghi lại

Giải Toán 10: Đáp án câu hỏi Toán 10 Bài 3 Chương 4 Đại số |  Giải Toán 10

Câu 4 trang 92 SGK Toán 10 phần Đại số

Giải bất phương trình x3 – 4x

Câu trả lời

x3 – 4x 2 – 4)

Bảng ghi lại

Giải Toán 10: Đáp án câu hỏi Toán 10 Bài 3 Chương 4 Đại số |  Giải Toán 10

Từ bảng dấu, ta được tập nghiệm của bất phương trình là:

S = (-∞; 2) (0,2)

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 3 Chương 4 Đại số – Giải Toán 10

Video về: Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 3 Chương 4 Đại số – Giải Toán 10

Wiki về Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 3 Chương 4 Đại số – Giải Toán 10

Phần trả lời câu hỏi Toán 10 Bài 3 Chương 4 Đại số – Giải Toán 10 -

Bài 3: Dấu của nhị thức hàng đầu

Câu 1 trang 89 SGK Toán 10 phần Đại số

a) Giải bất phương trình -2x + 3> 0 và trình diễn nó trên trục số của tập nghiệm của nó.

b) Từ đó chỉ ra các khoảng nhưng mà nếu x nhận trị giá thì nhị thức f (x) = -2x + 3 có trị giá

Đối nghịch với hệ số của x;

Cùng dấu với hệ số của x.

Câu trả lời

a) -2x + 3> 0 -2x> -3 ⇔ x


Trình diễn tập nghiệm trên trục số:

b) Nhị thức f (x) = -2x + 3 có trị giá là:

Trái lại với hệ số của x lúc x

Cùng dấu với hệ số của x lúc x> 3/2

Câu 2 trang 90 SGK Toán 10 phần Đại số

Xét dấu của các nhị thức f (x) = 3x + 2, g (x) = -2x + 5.

Câu trả lời

Bảng ghi lại


Câu 3 trang 92 SGK Toán 10 phần Đại số

Xét dấu biểu thức f (x) = (2x - 1) (- x + 3)

Câu trả lời

Bảng ghi lại

Giải Toán 10: Đáp án câu hỏi Toán 10 Bài 3 Chương 4 Đại số |  Giải Toán 10

Câu 4 trang 92 SGK Toán 10 phần Đại số

Giải bất phương trình x3 - 4x

Câu trả lời

x3 - 4x 2 - 4)

Bảng ghi lại

Giải Toán 10: Đáp án câu hỏi Toán 10 Bài 3 Chương 4 Đại số |  Giải Toán 10

Từ bảng dấu, ta được tập nghiệm của bất phương trình là:

S = (-∞; 2) (0,2)

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận