Câu hỏi 7 trang 178 SGK Đại số 11

Nhận định cuối năm

Câu 7 trang 178 SGK Đại số 11

Phát biểu khái niệm xác suất của biến cố.

Câu trả lời

Giả sử A là một sự kiện liên quan tới một thử nghiệm với ko gian mẫu Ω chỉ với một số hữu hạn các kết quả đồng xác suất. Các ký hiệu n (Ω), n (A) tuần tự là số kết quả có thể có của phép thử và số phần tử của A. Chúng ta gọi xác suất của biến cố A, ký hiệu là P (A) là tỉ lệ sau:

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập cuối năm

Đăng bởi: Trường giainhat.vn


Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Câu hỏi 7 trang 178 SGK Đại số 11

Video về: Câu hỏi 7 trang 178 SGK Đại số 11

Wiki về Câu hỏi 7 trang 178 SGK Đại số 11

Câu hỏi 7 trang 178 SGK Đại số 11 -

Nhận định cuối năm

Câu 7 trang 178 SGK Đại số 11

Phát biểu khái niệm xác suất của biến cố.

Câu trả lời

Giả sử A là một sự kiện liên quan tới một thử nghiệm với ko gian mẫu Ω chỉ với một số hữu hạn các kết quả đồng xác suất. Các ký hiệu n (Ω), n (A) tuần tự là số kết quả có thể có của phép thử và số phần tử của A. Chúng ta gọi xác suất của biến cố A, ký hiệu là P (A) là tỉ lệ sau:

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Ôn tập cuối năm

Đăng bởi: Trường giainhat.vn


Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận