Câu hỏi 5 trang 152 Toán 11 Đại số Bài 1

Bài 1: Khái niệm và ý nghĩa của đạo hàm

Câu 5 trang 152 SGK Toán 11 Đại số tập 1

Cho hàm số y = -x2 + 3x – 2. Tính y ‘(2) theo khái niệm.

Câu trả lời

Hướng dẫn

– Tính Δy theo số gia của Δx.

– Tính tỷ số và đạo hàm


.

– Giả sử x là số gia của đối số tại xo = 2. Ta có:


y = y (2 + x) – y (2)

= – (2 + x)2 + 3 (2 + x) – 2 – (-22 + 3,2 – 2)

= – (4 + 4Δx + (Δx)2) + 6 + 3Δx – 2 = – (Δx)2 – x

Giải vở bài tập Toán 11: Câu 5 trang 152 SGK Toán 11 Đại số tập 1 |  Giải bài tập Toán 11

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 1. Khái niệm và ý nghĩa của đạo hàm

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Câu hỏi 5 trang 152 Toán 11 Đại số Bài 1

Video về: Câu hỏi 5 trang 152 Toán 11 Đại số Bài 1

Wiki về Câu hỏi 5 trang 152 Toán 11 Đại số Bài 1

Câu hỏi 5 trang 152 Toán 11 Đại số Bài 1 -

Bài 1: Khái niệm và ý nghĩa của đạo hàm

Câu 5 trang 152 SGK Toán 11 Đại số tập 1

Cho hàm số y = -x2 + 3x - 2. Tính y '(2) theo khái niệm.

Câu trả lời

Hướng dẫn

- Tính Δy theo số gia của Δx.

- Tính tỷ số và đạo hàm


.

- Giả sử x là số gia của đối số tại xo = 2. Ta có:


y = y (2 + x) - y (2)

= - (2 + x)2 + 3 (2 + x) - 2 - (-22 + 3,2 - 2)

= - (4 + 4Δx + (Δx)2) + 6 + 3Δx - 2 = - (Δx)2 - x

Giải vở bài tập Toán 11: Câu 5 trang 152 SGK Toán 11 Đại số tập 1 |  Giải bài tập Toán 11

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 1. Khái niệm và ý nghĩa của đạo hàm

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận