Câu hỏi 1 trang 101 Toán 12 Giải tích Bài 2

Bài 2: Tích phân

Câu 1 trang 101 SGK Toán 12 Bài 2:

Kí hiệu T là hình thang vuông giới hạn bởi đường thẳng y = 2x + 1, trục hoành và hai đường thẳng x = 1, x = t (1 ≥ t ≥ 5) (H.45).

1. Tính diện tích S của hình T lúc t = 5 (H.46).

2. Tính diện tích S

Câu trả lời:

Phương pháp khắc phục:


Dựa vào công thức tính diện tích hình thang ABCD (AB // CD) là:


1. Kí hiệu A là điểm có tọa độ (1,0), D là điểm có tọa độ (5,0). B, C tuần tự là giao điểm của đường thẳng x = 1 và x = 5 với đường thẳng y = 2x + 1.

– Lúc đó B và C sẽ có tọa độ (1,3) và (5,11).

– Ta có: AB = 3, CD = 11, AD = 4. Diện tích hình thang Giải vở bài tập Toán 12: Câu 1 trang 101 SGK Toán 12 Bài 2 |  Giải bài tập Toán 12

2. Kí hiệu A là điểm có tọa độ (1,0), D là điểm có tọa độ (5,0). B, C tuần tự là giao điểm của đường thẳng x = 1 và x = 5 với đường thẳng y = 2x + 1.

– Lúc đó ta có B (1,3) và C (t, 2t + 1).

– Ta có AB = 3, AD = t – 1, CD = 2t + 1.

– Lúc đó diện tích hình thang Giải vở bài tập Toán 12: Câu 1 trang 101 SGK Toán 12 Bài 2 |  Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Hình Ảnh về: Câu hỏi 1 trang 101 Toán 12 Giải tích Bài 2

Video về: Câu hỏi 1 trang 101 Toán 12 Giải tích Bài 2

Wiki về Câu hỏi 1 trang 101 Toán 12 Giải tích Bài 2

Câu hỏi 1 trang 101 Toán 12 Giải tích Bài 2 -

Bài 2: Tích phân

Câu 1 trang 101 SGK Toán 12 Bài 2:

Kí hiệu T là hình thang vuông giới hạn bởi đường thẳng y = 2x + 1, trục hoành và hai đường thẳng x = 1, x = t (1 ≥ t ≥ 5) (H.45).

1. Tính diện tích S của hình T lúc t = 5 (H.46).

2. Tính diện tích S

Câu trả lời:

Phương pháp khắc phục:


Dựa vào công thức tính diện tích hình thang ABCD (AB // CD) là:


1. Kí hiệu A là điểm có tọa độ (1,0), D là điểm có tọa độ (5,0). B, C tuần tự là giao điểm của đường thẳng x = 1 và x = 5 với đường thẳng y = 2x + 1.

- Lúc đó B và C sẽ có tọa độ (1,3) và (5,11).

- Ta có: AB = 3, CD = 11, AD = 4. Diện tích hình thang Giải vở bài tập Toán 12: Câu 1 trang 101 SGK Toán 12 Bài 2 |  Giải bài tập Toán 12

2. Kí hiệu A là điểm có tọa độ (1,0), D là điểm có tọa độ (5,0). B, C tuần tự là giao điểm của đường thẳng x = 1 và x = 5 với đường thẳng y = 2x + 1.

- Lúc đó ta có B (1,3) và C (t, 2t + 1).

- Ta có AB = 3, AD = t - 1, CD = 2t + 1.

- Lúc đó diện tích hình thang Giải vở bài tập Toán 12: Câu 1 trang 101 SGK Toán 12 Bài 2 |  Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận