Bài 9 trang 71 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Xem lại chương 3

Bài 9 (trang 71 SGK Đại số 10)

Một nhà máy được giao sản xuất 360 thành phầm trong một số ngày nhất mực. Do phân xưởng tăng năng suất, mỗi ngày làm thêm 9 thành phầm so với định mức nên trước lúc hết hạn một ngày, phân xưởng đã vượt số lượng thành phầm giao là 5%. Nếu tiếp tục làm việc với công suất đó thì tổng cộng nhà máy làm ra được bao nhiêu thành phầm?

Câu trả lời

Cho số ngày dự kiến ​​hoàn thành kế hoạch x (ngày) (x> 0).

Chúng ta có:

Số thành phầm dự kiến làm trong 1 ngày là: 360 / x (thành phầm)

Mỗi ngày làm thêm 9 thành phầm thì năng suất thực tiễn là:


360 / x + 9 (thành phầm / ngày)

Số ngày làm việc thực tiễn là: x – 1 (ngày)

Số thành phầm làm được trong x – 1 ngày là: 360 + 360,5% = 378 thành phầm.

Chúng ta có phương trình:

⇔ x = 8 (thỏa mãn) hoặc x = –5 (loại)

Số ngày kế hoạch là 8 ngày và năng suất thực tiễn là: 360: 8 + 9 = 54 thành phầm / ngày

Vậy phân xưởng sẽ làm ra số thành phầm lúc tới hạn là: 54,8 = 432 thành phầm.

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 9 trang 71 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Video về: Bài 9 trang 71 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Wiki về Bài 9 trang 71 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Bài 9 trang 71 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10 -

Xem lại chương 3

Bài 9 (trang 71 SGK Đại số 10)

Một nhà máy được giao sản xuất 360 thành phầm trong một số ngày nhất mực. Do phân xưởng tăng năng suất, mỗi ngày làm thêm 9 thành phầm so với định mức nên trước lúc hết hạn một ngày, phân xưởng đã vượt số lượng thành phầm giao là 5%. Nếu tiếp tục làm việc với công suất đó thì tổng cộng nhà máy làm ra được bao nhiêu thành phầm?

Câu trả lời

Cho số ngày dự kiến ​​hoàn thành kế hoạch x (ngày) (x> 0).

Chúng ta có:

Số thành phầm dự kiến làm trong 1 ngày là: 360 / x (thành phầm)

Mỗi ngày làm thêm 9 thành phầm thì năng suất thực tiễn là:


360 / x + 9 (thành phầm / ngày)

Số ngày làm việc thực tiễn là: x - 1 (ngày)

Số thành phầm làm được trong x - 1 ngày là: 360 + 360,5% = 378 thành phầm.

Chúng ta có phương trình:

⇔ x = 8 (thỏa mãn) hoặc x = –5 (loại)

Số ngày kế hoạch là 8 ngày và năng suất thực tiễn là: 360: 8 + 9 = 54 thành phầm / ngày

Vậy phân xưởng sẽ làm ra số thành phầm lúc tới hạn là: 54,8 = 432 thành phầm.

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận