Bài 8 trang 71 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Xem lại chương 3

Bài 8 (trang 71 SGK Đại số 10)

Cả ba phân số đều có tử số là 1 và tổng của ba phân số là 1. Hiệu của phân số thứ nhất và thứ hai bằng phân số thứ ba, và tổng của phân số thứ nhất bằng 5 lần phân số thứ ba. Tìm các phân số đó.

Câu trả lời

Gọi các phân số bạn đang tìm là x, y và z.

Tổng của ba phân số bằng 1, do đó:

x + y + z = 1 (1)

Hiệu của phân số thứ nhất và thứ hai bằng phân số thứ ba, do đó:


x – y = z (2)

Tổng của phân số thứ nhất và thứ hai gấp 5 lần phân số thứ ba, do đó:

x + y = 5z (3)

Từ (1), (2), (3) ta có hệ:

Vậy ta có ba phân số cần tìm tuần tự là:


Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 8 trang 71 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Video về: Bài 8 trang 71 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Wiki về Bài 8 trang 71 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Bài 8 trang 71 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10 -

Xem lại chương 3

Bài 8 (trang 71 SGK Đại số 10)

Cả ba phân số đều có tử số là 1 và tổng của ba phân số là 1. Hiệu của phân số thứ nhất và thứ hai bằng phân số thứ ba, và tổng của phân số thứ nhất bằng 5 lần phân số thứ ba. Tìm các phân số đó.

Câu trả lời

Gọi các phân số bạn đang tìm là x, y và z.

Tổng của ba phân số bằng 1, do đó:

x + y + z = 1 (1)

Hiệu của phân số thứ nhất và thứ hai bằng phân số thứ ba, do đó:


x - y = z (2)

Tổng của phân số thứ nhất và thứ hai gấp 5 lần phân số thứ ba, do đó:

x + y = 5z (3)

Từ (1), (2), (3) ta có hệ:

Vậy ta có ba phân số cần tìm tuần tự là:


Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận