Bài 6 trang 169 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Luyện tập (trang 169)

Bài 6 (trang 169 SGK Đại số 10 tăng lên)

Doanh thu của 50 shop thuộc một doanh nghiệp trong tháng như sau: (đơn vị: triệu đồng): 120.121; 129; 114; 95; 88; 109; 147; 118; 148; 128; 71; 93; 67; 62; 57; 103; 135; 97; 166; 83; 114; 66; 156; 88; 64; 49; 101; 79; 120; 75; 113; 155; 48; 104; 112; 79; 87; 88; 141; 55; 123; 152; 60; 83; 144; 84; 95; 90; 27.

a) Tín hiệu cần tìm, đơn vị dò hỏi ở đây là gì?

b) Lập bảng tần số – tần số phân lớp gồm 7 lớp. lớp trước tiên là một nửa khoảng thời kì[265-485)lớptiếptheo(485-705)…[265-485)lớptrếpkhoảng[485-705)…[265-485)nextlayerishalfinterval[485-705)…[265-485)lớptiếptheolànửakhoảng[485-705)…

Câu trả lời:

a) Đơn vị điều tra là: cửa hàng

Kí hiệu: doanh thu của một cửa hàng trong một tháng


b) Đây là bảng phân phối tần số – tần suất phân lớp

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 nâng cao

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Chuyên mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 6 trang 169 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 6 trang 169 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 6 trang 169 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 6 trang 169 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Luyện tập (trang 169)

Bài 6 (trang 169 SGK Đại số 10 tăng lên)

Doanh thu của 50 shop thuộc một doanh nghiệp trong tháng như sau: (đơn vị: triệu đồng): 120.121; 129; 114; 95; 88; 109; 147; 118; 148; 128; 71; 93; 67; 62; 57; 103; 135; 97; 166; 83; 114; 66; 156; 88; 64; 49; 101; 79; 120; 75; 113; 155; 48; 104; 112; 79; 87; 88; 141; 55; 123; 152; 60; 83; 144; 84; 95; 90; 27.

a) Tín hiệu cần tìm, đơn vị dò hỏi ở đây là gì?

b) Lập bảng tần số - tần số phân lớp gồm 7 lớp. lớp trước tiên là một nửa khoảng thời kì[265-485)lớptiếptheo(485-705)…[265-485)lớptrếpkhoảng[485-705)…[265-485)nextlayerishalfinterval[485-705)…[265-485)lớptiếptheolànửakhoảng[485-705)…

Câu trả lời:

a) Đơn vị điều tra là: cửa hàng

Kí hiệu: doanh thu của một cửa hàng trong một tháng


b) Đây là bảng phân phối tần số - tần suất phân lớp

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 nâng cao

Đăng bởi: Trường giainhat.vn

Chuyên mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận