Bài 55 trang 145 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Bài 7: Bất đẳng thức bậc hai

Bài 55 (trang 145 SGK Đại số 10 tăng lên)

Tìm các trị giá của m để mỗi phương trình sau có nghiệm.

a) (m-5) x2-4mx + m-2 = 0

b) (m + 1) x2+2 (m-1) x + 2m-3 = 0

Câu trả lời:

a) Chúng tôi có:

+) lúc m – 5 = 0 ⇒ m = 5 phương trình trở thành:


-20x + 3 = 0⇒x = 3/20

+) lúc m – 5 ≠ 0⇒m ≠ 5 thì phương trình có nghiệm lúc và chỉ lúc:

‘= (- 2m)2– (m – 2) (m – 5) ≥0

4m2– (m2-5m-2m + 10) ≥0⇒4m2-m2+ 7m-10≥0

3m2+ 7m-10≥0

Vậy yêu cầu bài toán thỏa mãn với m ∈ (-∞; -10/3][1;+∞)

b) Ta có:

+ m=-1⇒2(-2x)-5=0⇒x=-5/4

+ m≠-1. Phương trình có nghiệm khi và chỉ khi:

Δ’=(m-1)2-(m+1)(2m-3)

⇒Δ’=-m2-m-4≥0

⇒(-1-√17)/2≤m≤(-1+√17)/2

Đáp số: m ∈ [(-1-√17)/2;(-1+√17)/2]

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 55 trang 145 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 55 trang 145 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 55 trang 145 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 55 trang 145 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Bài 7: Bất đẳng thức bậc hai

Bài 55 (trang 145 SGK Đại số 10 tăng lên)

Tìm các trị giá của m để mỗi phương trình sau có nghiệm.

a) (m-5) x2-4mx + m-2 = 0

b) (m + 1) x2+2 (m-1) x + 2m-3 = 0

Câu trả lời:

a) Chúng tôi có:

+) lúc m - 5 = 0 ⇒ m = 5 phương trình trở thành:


-20x + 3 = 0⇒x = 3/20

+) lúc m - 5 ≠ 0⇒m ≠ 5 thì phương trình có nghiệm lúc và chỉ lúc:

'= (- 2m)2- (m - 2) (m - 5) ≥0

4m2- (m2-5m-2m + 10) ≥0⇒4m2-m2+ 7m-10≥0

3m2+ 7m-10≥0

Vậy yêu cầu bài toán thỏa mãn với m ∈ (-∞; -10/3][1;+∞)

b) Ta có:

+ m=-1⇒2(-2x)-5=0⇒x=-5/4

+ m≠-1. Phương trình có nghiệm khi và chỉ khi:

Δ’=(m-1)2-(m+1)(2m-3)

⇒Δ’=-m2-m-4≥0

⇒(-1-√17)/2≤m≤(-1+√17)/2

Đáp số: m ∈ [(-1-√17)/2;(-1+√17)/2]

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận