Bài 41 trang 127 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Luyện tập (trang 127)

Bài 41 (trang 127 SGK Đại số 10 tăng lên)

Giải và biện luận các hệ bất phương trình:

Câu trả lời:

a) Lập bảng xét dấu trái của bất phương trình (x-√5) (√7-2x)> 0, ta suy ra tập nghiệm là: TTrước tiên= (√7 / 2; 5)

Từ đó suy ra:

Nếu m≤√ (7) / 2 thì hệ vô nghiệm

Nếu m ∈ (√7 / 2; √5) thì tập nghiệm của hệ là: T = (√7 / 2; m]


Nếu m ≥ √5 thì tập nghiệm của hệ là: (√7 / 2; 5)

b) Ta có: 2 / (x-1) 1/23

Vậy tập nghiệm của bất phương trình hàng đầu là:

HÀNG TRIỆUTrước tiên= (1/2; 1) ∪ (3; + ∞)

Dễ dàng có tập nghiệm của bất phương trình xm≥0 là T2=[m;+∞)[m;+∞)[m;+∞)[m;+∞)

Vì vậy:

Nếu m ≤ 1/2 thì tập nghiệm của hệ là: T = (1/2; 1) ∪ (3; + ∞)

Nếu 1/2

Nếu m 1 và m 3 thì tập nghiệm T = (3; + ∞)

Nếu m> 3 thì tập nghiệm T =[m;+∞)[m;+∞)[m;+∞)[m;+∞)

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 nâng cao

Đăng bởi: giainhat.vn

Chuyên mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 41 trang 127 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 41 trang 127 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 41 trang 127 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 41 trang 127 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Luyện tập (trang 127)

Bài 41 (trang 127 SGK Đại số 10 tăng lên)

Giải và biện luận các hệ bất phương trình:

Câu trả lời:

a) Lập bảng xét dấu trái của bất phương trình (x-√5) (√7-2x)> 0, ta suy ra tập nghiệm là: TTrước tiên= (√7 / 2; 5)

Từ đó suy ra:

Nếu m≤√ (7) / 2 thì hệ vô nghiệm

Nếu m ∈ (√7 / 2; √5) thì tập nghiệm của hệ là: T = (√7 / 2; m]


Nếu m ≥ √5 thì tập nghiệm của hệ là: (√7 / 2; 5)

b) Ta có: 2 / (x-1) 1/23

Vậy tập nghiệm của bất phương trình hàng đầu là:

HÀNG TRIỆUTrước tiên= (1/2; 1) ∪ (3; + ∞)

Dễ dàng có tập nghiệm của bất phương trình xm≥0 là T2=[m;+∞)[m;+∞)[m;+∞)[m;+∞)

Vì vậy:

Nếu m ≤ 1/2 thì tập nghiệm của hệ là: T = (1/2; 1) ∪ (3; + ∞)

Nếu 1/2

Nếu m 1 và m 3 thì tập nghiệm T = (3; + ∞)

Nếu m> 3 thì tập nghiệm T =[m;+∞)[m;+∞)[m;+∞)[m;+∞)

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 nâng cao

Đăng bởi: giainhat.vn

Chuyên mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận