Bài 28 trang 121 SGK Đại Số 10 nâng cao – Giải Toán 10

Luyện tập (trang 121)

Bài 28 (trang 121 SGK Đại số 10 tăng lên)

a) m (x – m)> 2 (4 – x);

b) 3x + m2≥ m (x + 3);

c) k (x – 1) + 4x ≥ 5;

d) b (x – 1) ≤ 2 – X.

Câu trả lời:

a) Gọi bất phương trình: m (x – m)> 2 (4 – x) là bất phương trình (1).


Ta có: (1) mx – m2 > 8 – 2x x (m + 2) >> m2 + 8 (a)

Lập luận:

– m = -2 => (a) ko có nghiệm (1) ko có nghiệm

– m (a) x 2 + 8) / (m + 2)

– m> -2 => (a) ⇔ x> (m2 + 8) / (m + 2)

Sự kết luận

– m = -2, (1) ko có nghiệm

– m

– m> -2, (1) có tập gnhieemj ((m2 + 8) / (m + 2); +)

b) Gọi bất phương trình là: 3x + m2≥ m (x + 3) là bất phương trình (2).

Ta có: (2) 3x – mx ≥ 3m – m2 ⇔ x (3 – m) m (3 – m) (b)

Lập luận:

  • m = 3 => (b) có tập nghiệm R (2) có tập nghiệm R;
  • m (b) x ≥ m => (2) có tập nghiệm là [m; + ∞ );
  • m > 3 => (b) ⇔ x ≤ m => (2) có tập nghiệm là (- ∞ ; m]

c) Gọi bất phương trình: k (x – 1) + 4x è 5 là bất phương trình (3).

Lúc đó (3) ⇔ kx – k + 4x ≥ 5 x (k + 4) ≥. k + 5 (c)

d) Gọi bất phương trình là b (x – 1)

Lúc đó (4) x (b + 1)

  • Nếu b = -1 => (d) có tập nghiệm R => (4) có tập nghiệm là R

Nếu b (d) x (2 + b) / (b + 1)

⇔ (4) có tập nghiệm là: [(2 + b)/(b + 1); + ∞ )

Nếu b > -1 => (d) ⇔ x ≤ (2 + b)/(b + 1)

⇔ (4) có tập nghiệm là : (- ∞ ; (2 + b)/(b + 1)]

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 28 trang 121 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Video về: Bài 28 trang 121 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Wiki về Bài 28 trang 121 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Bài 28 trang 121 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10 -

Luyện tập (trang 121)

Bài 28 (trang 121 SGK Đại số 10 tăng lên)

a) m (x - m)> 2 (4 - x);

b) 3x + m2≥ m (x + 3);

c) k (x - 1) + 4x ≥ 5;

d) b (x - 1) ≤ 2 - X.

Câu trả lời:

a) Gọi bất phương trình: m (x - m)> 2 (4 - x) là bất phương trình (1).


Ta có: (1) mx - m2 > 8 - 2x x (m + 2) >> m2 + 8 (a)

Lập luận:

- m = -2 => (a) ko có nghiệm (1) ko có nghiệm

- m (a) x 2 + 8) / (m + 2)

- m> -2 => (a) ⇔ x> (m2 + 8) / (m + 2)

Sự kết luận

- m = -2, (1) ko có nghiệm

- m

- m> -2, (1) có tập gnhieemj ((m2 + 8) / (m + 2); +)

b) Gọi bất phương trình là: 3x + m2≥ m (x + 3) là bất phương trình (2).

Ta có: (2) 3x - mx ≥ 3m - m2 ⇔ x (3 - m) m (3 - m) (b)

Lập luận:

  • m = 3 => (b) có tập nghiệm R (2) có tập nghiệm R;
  • m (b) x ≥ m => (2) có tập nghiệm là [m; + ∞ );
  • m > 3 => (b) ⇔ x ≤ m => (2) có tập nghiệm là (- ∞ ; m]

c) Gọi bất phương trình: k (x - 1) + 4x è 5 là bất phương trình (3).

Lúc đó (3) ⇔ kx - k + 4x ≥ 5 x (k + 4) ≥. k + 5 (c)

d) Gọi bất phương trình là b (x - 1)

Lúc đó (4) x (b + 1)

  • Nếu b = -1 => (d) có tập nghiệm R => (4) có tập nghiệm là R

Nếu b (d) x (2 + b) / (b + 1)

⇔ (4) có tập nghiệm là: [(2 + b)/(b + 1); + ∞ )

Nếu b > -1 => (d) ⇔ x ≤ (2 + b)/(b + 1)

⇔ (4) có tập nghiệm là : (- ∞ ; (2 + b)/(b + 1)]

Nhìn thấy tất cả: Giải bài tập toán 10 tăng lên

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận