Bài 12 trang 51 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Xem lại chương 2

Bài 12 (trang 51 SGK Đại số 10)

Xác định a, b, c biết parabol y = ax2 + bx + c

a) Đi qua ba điểm A (0; -1), B (1; -1), C (-1; 1);

b) Có đỉnh I (1; 4) và đi qua điểm D (3; 0).

Câu trả lời

a) (P): y = ax2+ bx + c

Parabol đi qua A (0; –1) ⇒ -1 = a.02 + b.0 + c ⇒ c = -1.


Parabol đi qua B (1; –1) ⇒ -1 = a.12 + b.1 + c ⇒ a + b + c = -1.

Trong đó c = -1 a + b = 0 (1)

Parabol đi qua C (–1; 1) ⇒ a. (- 1)2 + b. (- 1) + c = 1 ⇒ a – b + c = 1.

Trong đó c = -1 a – b = 2 (2)

Từ (1) và (2) ⇒ a = 1; b = -1.

Vậy a = 1; b = -1; c = -1.

b) (P): y = ax2+ bx + c

Parabol có đỉnh I (1; 4) ⇒ –b / 2a = 1 ⇒ b = –2a ⇒ 2a + b = 0.

Parabol đi qua I (1; 4) ⇒ 4 = a.12 + b. 1 + c ⇒ a + b + c = 4.

Paraol đi qua D (3; 0) ⇒ 0 = a.32 + b.3 + c ⇒ 9a + 3b + c = 0.

Giải hệ phương trình ta được: a = -1; b = 2; c = 3.

Vậy a = -1; b = 2; c = 3.

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 12 trang 51 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Video về: Bài 12 trang 51 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Wiki về Bài 12 trang 51 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Bài 12 trang 51 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10 -

Xem lại chương 2

Bài 12 (trang 51 SGK Đại số 10)

Xác định a, b, c biết parabol y = ax2 + bx + c

a) Đi qua ba điểm A (0; -1), B (1; -1), C (-1; 1);

b) Có đỉnh I (1; 4) và đi qua điểm D (3; 0).

Câu trả lời

a) (P): y = ax2+ bx + c

Parabol đi qua A (0; –1) ⇒ -1 = a.02 + b.0 + c ⇒ c = -1.


Parabol đi qua B (1; –1) ⇒ -1 = a.12 + b.1 + c ⇒ a + b + c = -1.

Trong đó c = -1 a + b = 0 (1)

Parabol đi qua C (–1; 1) ⇒ a. (- 1)2 + b. (- 1) + c = 1 ⇒ a - b + c = 1.

Trong đó c = -1 a - b = 2 (2)

Từ (1) và (2) ⇒ a = 1; b = -1.

Vậy a = 1; b = -1; c = -1.

b) (P): y = ax2+ bx + c

Parabol có đỉnh I (1; 4) ⇒ –b / 2a = 1 ⇒ b = –2a ⇒ 2a + b = 0.

Parabol đi qua I (1; 4) ⇒ 4 = a.12 + b. 1 + c ⇒ a + b + c = 4.

Paraol đi qua D (3; 0) ⇒ 0 = a.32 + b.3 + c ⇒ 9a + 3b + c = 0.

Giải hệ phương trình ta được: a = -1; b = 2; c = 3.

Vậy a = -1; b = 2; c = 3.

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận