Bài 10 trang 71 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Xem lại chương 3

Bài 10 (trang 71 SGK Đại số 10)

Giải các phương trình sau sử dụng máy tính bỏ túi

a) 5x2– 3x – 7 = 0; b) 3x2+ 4x + 1 = 0;

c) 0,2x2+ 1,2x – 1 = 0; d) 2 x2+ 5x + 8 = 0

Câu trả lời

a) 5x2– 3x – 7 = 0


Màn hình hiển thị x. tới lượtTrước tiên = 1.520655562, x2 = –0,9206555616

Vậy nghiệm gần đúng của phương trình là: xTrước tiên = 1,52; x2 = –0,92

b) 3x2+ 4x + 1 = 0


Màn hình hiển thị x. tới lượtTrước tiên = –0,3333333333, x2 = -1.

Vậy nghiệm gần đúng của phương trình là: xTrước tiên = –0,33; x2 = –1

c) 0,2x2+ 1,2x – 1 = 0

Màn hình hiển thị xTrước tiên = 0,7416573868, x2 = –6,741657387

Vậy nghiệm gần đúng của phương trình là: xTrước tiên = 0,74; x2 = –6,74

d) 2 x2+ 5x + 8 = 0

Giải Toán 10: Bài 10 trang 71 SGK Đại số 10 |  Giải Toán 10

Màn hình hiển thị xTrước tiên = –0,7071067812, x2 = –2,828427125

Vậy nghiệm gần đúng của phương trình là: xTrước tiên = –0,71; x2 = –2,83

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

Hình Ảnh về: Bài 10 trang 71 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Video về: Bài 10 trang 71 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Wiki về Bài 10 trang 71 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10

Bài 10 trang 71 SGK Đại số 10 – Giải Toán 10 -

Xem lại chương 3

Bài 10 (trang 71 SGK Đại số 10)

Giải các phương trình sau sử dụng máy tính bỏ túi

a) 5x2- 3x - 7 = 0; b) 3x2+ 4x + 1 = 0;

c) 0,2x2+ 1,2x - 1 = 0; d) 2 x2+ 5x + 8 = 0

Câu trả lời

a) 5x2- 3x - 7 = 0


Màn hình hiển thị x. tới lượtTrước tiên = 1.520655562, x2 = –0,9206555616

Vậy nghiệm gần đúng của phương trình là: xTrước tiên = 1,52; x2 = –0,92

b) 3x2+ 4x + 1 = 0


Màn hình hiển thị x. tới lượtTrước tiên = –0,3333333333, x2 = -1.

Vậy nghiệm gần đúng của phương trình là: xTrước tiên = –0,33; x2 = –1

c) 0,2x2+ 1,2x - 1 = 0

Màn hình hiển thị xTrước tiên = 0,7416573868, x2 = –6,741657387

Vậy nghiệm gần đúng của phương trình là: xTrước tiên = 0,74; x2 = –6,74

d) 2 x2+ 5x + 8 = 0

Giải Toán 10: Bài 10 trang 71 SGK Đại số 10 |  Giải Toán 10

Màn hình hiển thị xTrước tiên = –0,7071067812, x2 = –2,828427125

Vậy nghiệm gần đúng của phương trình là: xTrước tiên = –0,71; x2 = –2,83

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Lớp 10, Toán 10

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận