Bài 1 trang 156 SGK Đại số 11

Bài 1: Khái niệm và ý nghĩa của đạo hàm

Bài 1 trang 156 SGK Đại số 11

Tìm số gia của hàm f (x) = x3biết rằng:

cây rìu= 1; Δx = 1;

b) x= 1; Δx = -0,1;

Câu trả lời

Hướng dẫn

Số gia của hàm số y = f (x) là: Δf (x) = f (x.)0 + x) – f (x)


a) y = f (x+ x) – f (x) = f (1 + 1) – f (1) = f (2) – f (1) = 23 – Trước hết3 = 7

b) y = f (x+ x) – f (x) = f (1 – 0,1) – f (1) = f (0,9) – f (1) = (0,9)3– Trước hết3 = -0,271.

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 1. Khái niệm và ý nghĩa của đạo hàm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

Hình Ảnh về: Bài 1 trang 156 SGK Đại số 11

Video về: Bài 1 trang 156 SGK Đại số 11

Wiki về Bài 1 trang 156 SGK Đại số 11

Bài 1 trang 156 SGK Đại số 11 -

Bài 1: Khái niệm và ý nghĩa của đạo hàm

Bài 1 trang 156 SGK Đại số 11

Tìm số gia của hàm f (x) = x3biết rằng:

cây rìu= 1; Δx = 1;

b) x= 1; Δx = -0,1;

Câu trả lời

Hướng dẫn

Số gia của hàm số y = f (x) là: Δf (x) = f (x.)0 + x) - f (x)


a) y = f (x+ x) - f (x) = f (1 + 1) - f (1) = f (2) - f (1) = 23 - Trước hết3 = 7

b) y = f (x+ x) - f (x) = f (1 - 0,1) - f (1) = f (0,9) - f (1) = (0,9)3- Trước hết3 = -0,271.

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 1. Khái niệm và ý nghĩa của đạo hàm

Đăng bởi: giainhat.vn

Phân mục: Toán lớp 11, Toán 11

[rule_{ruleNumber}]

Source: giainhat.vn
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận